Aktualności
Reba S.A.

Informacja

Uprzejmie informujemy,
że od dnia 1 lipca 2024r. zawieszona jest do odwołania wysyłka pustych pojemników do kontrahentów.
Informujemy również,
że zgłoszenia odbioru pojemników z bateriami będą realizowane od 16 września.

 

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja

Informacja

Szanowni Państwo,
 Zarząd REBA O.O. S.A. informuje że począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku
– z wyjątkiem placówek oświatowych - wszystkie umowy na odbiór zużytych baterii w systemie BDO będą renegocjowane
i podpisywane stosowne aneksy w przypadku wyrażenia zgody.

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Rejestr GIOŚ

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcom podlegającym wpisowi numer rejestrowy. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamia przedsiębiorców wpisanych do rejestru oraz marszałka województwa o nadanym numerze rejestrowym. Minister właściwy do spraw Środowiska zapewnienia spójność i ciągłość numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nadawanym zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi.

Wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory podlega opłacie rejestrowej. Jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U Nr 149 poz. 1209)

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa
74 1010 1010 0006 4822 3100 0000
Tytułem: "Opłata rejestrowa"

Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza, w terminie do końca lutego każdego roku, opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa
74 1010 1010 0006 4822 3100 0000
Tytułem: "Opłata roczna...(należy podań numer rejestrowy GIOŚ)"

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie.
Przedsiębiorcy prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów nie wnoszą opłat rejestrowych i rocznych.

Szczegółowe informacje o rejestrrze dostępne są na stronie GIOŚ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij