Aktualności
Reba S.A.

Informacja

Uprzejmie informujemy,
że od dnia 1 lipca 2024r. zawieszona jest do odwołania wysyłka pustych pojemników do kontrahentów.
Informujemy również,
że zgłoszenia odbioru pojemników z bateriami będą realizowane od 16 września.

 

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja

Informacja

Szanowni Państwo,
 Zarząd REBA O.O. S.A. informuje że począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku
– z wyjątkiem placówek oświatowych - wszystkie umowy na odbiór zużytych baterii w systemie BDO będą renegocjowane
i podpisywane stosowne aneksy w przypadku wyrażenia zgody.

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Obowiązki

 Przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012;  zawierają wymagania dotyczące minimalnych poziomów wydajności recyklingu baterii i akumulatorów, które powinny zapewniać zakłady przetwarzania oraz obowiązującą metodologię obliczania tych wskaźników.
Poziomy te wynoszą:
 
·          65 % masy, w przypadku zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych,
·          75 %   masy, w przypadku zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych,
·          50 % masy , w przypadku pozostałych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
 
[ por. art. 15, ust.1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy z 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach, Dz. U Nr. 79, poz. 666]
 
Dla Wprowadzających, a w istocie dla działających na ich zlecenie podmiotów pośredniczących, o których mowa w art. 28 Ustawy oznacza to konieczność upewnienia się, czy prowadzący  zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z którymi mają oni zawarte umowy, będą w stanie osiągnąć ww poziomy wydajności recyklingu poszczególnych rodzajów baterii i akumulatorów.
Najprostszym sposobem „upewnienia się” byłoby sprawdzenie, czy współpracujące zakłady przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, dostosowały swoje instalacje do nowych wymagań i uzyskały decyzje zmieniające posiadane decyzje związane z gospodarką odpadami. W praktyce może się to jednak okazać znacznie trudniejsze, albowiem Minister Środowiska nie wydał dotąd żadnych wytycznych, które ułatwiłyby właściwym organom administracji weryfikowanie istniejących zakładów przetwarzania, pod kątem nowych wymagań i wydawanie im nowych ( lub zmienianych) decyzji.
 
Dlatego doradzamy, aby oprócz zapytań do prowadzących  zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, zwrócili się Państwo o wytyczne do właściwego terytorialnie ( dla miejsca siedziby Państwa przedsiębiorstwa) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 
Uprzedzając ewentualne pytania, pragniemy poinformować, że w przypadku REBA Organizacji Odzysku S.A. mamy już potwierdzenie, iż współpracujące z nami zakłady przetwarzania osiągną w wymaganym terminie tj od 1 stycznia 2014r. wymagane poziomy wydajności recyklingu we wszystkich trzech ww  grupach produktowych.

OBOWIĄZKI:

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu na polski rynek baterie i akumulatory przenośne mają następujące obowiązki i prawa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666 

Obowiązki:
1) zgłoszenie w rejestrze bateryjnym BDO i uzyskanie numeru rejestrowego zgodnie z art.18,19,20 ustawy;

2) realizacja obowiązków przez wprowadzającego baterie i akumulatory zgodnie z art.27 ustawy;

3) zgodnie z art.29 wprowadzanie do obrotu tylko baterii i akumulatorów oznakowanych w sposób określony w art.9 ustawy;

4) zgodnie z art.30 umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami;

5) zawarcie umowy dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory zgodnie z art.32 i rozdz.10 ustawy;

6) osiągnięcie poziomów zbierania zgodnie z art.33 ustawy;


7) prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów zgodnie z art.34 ustawy;

8) sporządzenie i przedłożenie do marszałka województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie lub zużyte akumulatory przenośne zgodnie z art.35 ustawy;

9) zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz sporządzenie i przedłożenie do marszałka województwa w terminie do 15 marca każdego roku wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający ma zawartą umowę zgodnie z art.36 ustawy;

10) finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych i sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne zgodnie z art.37 ustawy;

11) sporządzenie i przedłożenie do marszałka województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej zgodnie z art.41 ustawy;

Prawa:
1) prawo do realizacji w/w obowiązków za pośrednictwem innych podmiotów zgodnie z art.28 ustawy

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij